تبلیغات

کتابفروشی های اصفهان

کتابفروشی های اصفهان

خرید کتاب در اصفهان بیشتر در خیابانهای آمادگاه و چهار باغ عباسی صورت می پذیرد به این شکل که اکثر فروشگاه های کتاب در اصفهان در این دو خیابان گردهم آمدند حتی بسیاری از عزیزان خرید کتاب را به صورت اینترنتی جستجو می کنند. برای خرید و فروش کتاب های دست دوم نیز پاساژ شکری پیشنهاد می شود.

لیست بهترین فروشندگان کتاب در اصفهان :

ردیفنام کتابفروشیموضوع کتبتلفننشانی
۱میکاییلکنکور و دانشگاهی

۳۲۲۳۰۰۸۳

۰۹۱۳۱۰۷۲۷۷۵

۴باغ-جنب آمادگاه-مجتمع تجاری ۴باغ-طبقه پایین-پ۱۷
۲نامعلوم

غیر درسی

32212680

۳۲۲۲۴۲۸۷

۴باغ-جنب آمادگاه-مجتمع تجاری ۴باغ-طبقه پایین
۳زمانادبی تاریخی سینمایی و علوم انسانی

۳۲۲۰۴۲۱۴

شماره ارائه شده توسط مراجعین به وبلاگ:

32230080

۴باغ-جنب آمادگاه-مجتمع تجاری ۴باغ-طبقه پایین-پشت پله ها
۴کاوشمتفاوت۳۲۲۱۵۸۶۹۴باغ-جنب آمادگاه-مجتمع تجاری ۴باغ-طبقه پایین
۵سایهتاریخ-هنر-فلسفه-تئاتر-موسیقی-ادبیات

۳۲۲۰۱۶۹۷

۳۲۲۳۸۶۹۵

۴باغ-جنب آمادگاه-مجتمع تجاری ۴باغ-طبقه پایین-پ۲۳
۶البرزمتفاوت

۳۲۲۲۵۸۰۰

۰۹۱۳۲۲۲۵۸۰۰

۴باغ-جنب آمادگاه-مجتمع تجاری ۴باغ-طبقه پایین
۷پارسیانمتفاوت۳۲۲۰۴۸۵۶۴باغ-جنب آمادگاه-مجتمع تجاری ۴باغ-طبقه پایین
۸پیوندمتفاوت

۳۲۲۱۶۲۲۳

۰۹۱۳۲۲۹۲۸۴۰

۴باغ-جنب آمادگاه-مجتمع تجاری ۴باغ-طبقه پایین-پ۴۲
۹فانوسفقط کتب زبان خارجه۳۲۲۱۲۶۳۶۴باغ-جنب آمادگاه-مجتمع تجاری ۴باغ-طبقه پایین
۱۰چهارباغفقط کتب ایرانگردی و جهانگردی و اصفهان شناسی

۳۲۲۳۸۸۵۶

۰۹۱۳۱۶۶۰۹۴۵

۴باغ-جنب آمادگاه-مجتمع تجاری ۴باغ-طبقه پایین
۱۱دادخواهمتفاوت۳۲۲۲۵۵۲۴۴باغ-جنب آمادگاه-مجتمع تجاری ۴باغ-طبقه پایین-پ۳۵
۱۲کتابفروشی بدون ناممتفاوت۳۲۲۰۴۶۲۸۴باغ-جنب آمادگاه
۱۳مولانامتفاوت۳۲۲۲۰۶۷۰۴باغ-جنب آمادگاه
۱۴گلفاممتفاوت۳۲۲۱۵۳۷۰۴باغ-جنب آمادگاه
۱۵بهروزمتفاوت

۳۲۲۰۸۰۲۵

۳۲۲۱۶۰۴۰

۴باغ-جنب آمادگاه
۱۶کتابسرامتفاوت۳۲۲۱۳۵۰۵۴باغ-جنب آمادگاه
۱۷دهکده کتابمتفاوت

۳۲۲۰۶۷۲۸

۳۲۲۰۶۷۲۹

۴باغ-جنب آمادگاه
۱۸سفیرمتفاوت۳۲۲۱۳۵۰۶۴باغ-جنب آمادگاه
۱۹باستانمتفاوت۳۲۲۲۷۱۳۹۴باغ-جنب آمادگاه
۲۰کتابسرای پارسابیشتر پزشکی و زبان و رایانه

۳۲۲۰۳۶۳۳

۳۲۲۲۰۶۵۱

۴باغ-جنب آمادگاه
۲۱خانه کتابمتفاوت

۳۲۲۲۸۲۴۰

۳۲۲۱۵۲۲۵

۴باغ-جنب آمادگاه
۲۲فارابیمتفاوت۳۲۲۱۰۶۵۹۴باغ-جنب آمادگاه
۲۳هماممتفاوت

۳۲۲۱۸۴۴۴

۳۲۲۲۴۹۵۶

۴باغ-جنب آمادگاه
۲۴اندیشهمتفاوت۳۲۲۲۴۱۶۴۴باغ-جنب آمادگاه
۲۵کتابسرای رشدمتفاوت۳۲۲۰۱۹۶۶۴باغ-جنب آمادگاه
۲۶زیتونمتفاوت۳۲۲۳۲۱۴۷۴باغ-جنب آمادگاه
۲۷هودین(خوارزمی)متفاوت۳۲۲۱۳۵۱۹۴باغ-جنب آمادگاه
۲۸حوزه هنریمتفاوت۵-۳۲۲۳۰۰۳۴۴باغ-جنب آمادگاه
۲۹شهرکتاب کوثرمتفاوت

۳۲۲۱۵۸۴۸

۰۹۱۳۱۲۸۶۴۹۳

۰۹۱۳۳۱۴۵۰۰۹

۴باغ-جنب آمادگاه
۳۰خوارزمیمتفاوت

۳۲۲۲۲۶۱۲

۳۲۲۳۰۰۴۲

۴باغ-جنب آمادگاه
۳۱گنج دانشمتفاوت۳۲۲۲۴۶۱۲۴باغ-جنب آمادگاه
۳۲رازیمتفاوت۳۲۲۱۸۰۹۴۴باغ-جنب آمادگاه
۳۳خیامدانشگاهی و پیام نور و کتاب دست دوم هم دارد

32200588

09371532016

۴باغ-بین شیخ بهائی و آمادگاه-پاساژشکری
۳۴بعثتدانشگاهی و پیام نور و کتاب دست دوم هم دارد۳۲۲۳۴۴۰۲۴باغ-بین شیخ بهائی و آمادگاه-پاساژشکری
۳۵ترمدانشگاهی و پیام نور و کتاب دست دوم هم دارد

 

32229762

 

۴باغ-بین شیخ بهائی و آمادگاه-پاساژشکری
۳۶آرزودانشگاهی و پیام نور و کتاب دست دوم هم دارد

۳۲۲۰۳۲۸۳

۰۹۱۳۸۰۴۰۲۵۸

۴باغ-بین شیخ بهائی و آمادگاه-پاساژشکری
۳۷امیندانشگاهی و پیام نور و کتاب دست دوم هم دارد۳۲۲۲۱۸۸۲۴باغ-بین شیخ بهائی و آمادگاه-پاساژشکری
۳۸نیکاندانشگاهی و پیام نور و کتاب دست دوم هم دارد۳۲۲۱۸۵۶۹۴باغ-بین شیخ بهائی و آمادگاه-پاساژشکری
۳۹بیست 20دانشگاهی و پیام نور و کتاب دست دوم هم دارد32218350
09136303188
۴باغ-بین شیخ بهائی و آمادگاه-پاساژشکری
۴۰فرهنگسرای اصفهانکتب متفاوت در زمینه علوم انسانی

۳۲۲۳۹۰۰۳

۳۲۲۰۴۰۲۹

میدان امام حسین-ابتدای ۴باغ عباسی
۴۱بدون نامبیشتر تاریخی و غیر دانشگاهی۳۲۲۲۸۵۰۶۴باغ-جنب آمادگاه-مجتمع تجاری ۴باغ
۴۲مشعلادبیات/شعر/رمان/تاریخ/اطلاعات عمومی/روانشنا۳۲۲۱۳۴۸۶۴باغ-بین میدان امام حسین و آمادگاه
۴۳مهرگانمتفاوت(فنی مهندسی)

۳۲۲۱۳۷۵۱

۳۲۲۲۱۰۱۹

میدان انقلاب-خ۴باغ-ابتدای خ سیدعلی خان-جنب مسجد الهادی
۴۴مرکزیمتفاوت

۳۲۲۲۳۷۲۵

۳۲۲۲۰۹۰۰

میدان انقلاب-خ۴باغ-ابتدای خ سیدعلی خان-جنب مسجد الهادی
۴۵بوستان کتابمتفاوت

فروشگاه شماره 5 :

۳۲۲۲۱۷۱۲

فروشگاه شماره 4 :

32220370

آدرس سایت:

www.bustaneketab.com

فروشگاه شماره 5 :

میدان انقلاب-جنب سینما ساحل

فروشگاه شماره 4 :

خیابان حافظ - 4 راه کرمانی - جنب دفتر تبلیغات اسلامی

 

۴۶وحدتادبیات و عمومی-غیر دانشگاهی۳۲۲۳۰۳۳۳ 
۴۷جنگل ۱متفاوت دانشگاهی و غیر آن۵-۳۶۲۸۶۶۲۴خ ۴باغ بالا-جنب ۴راه نظر
۴۸جنگل ۲فقط زبان خارجه

۳۶۲۹۱۱۷۸

۳۶۲۹۰۶۵۷

خ ۴باغ بالا-جنب ۴راه نظر
۴۹ثقفیبیشتر کتب حقوقی۳۲۲۲۴۷۵۸خیابان سپه
۵۰پدراممتفاوت و نماینده شرکت تعاونی سازمان سنجش

۳۶۶۲۳۹۷۶

۳۶۶۳۵۱۱۰

۳۶۶۴۲۰۹۵

خیابان شیخ صدوق شمالی - ابتدای خیابان شیخ مفید
۵۱جهاددانشگاهی دانشگاه اصفهاندانشگاهی

۵-۳۶۶۹۹۲۳۴

میدان آزادی - ابتدای خیابان دانشگاه
۵۲شهر کتابمتفاوت

۳۲۲۰۲۶۷۵

۳۲۲۰۳۸۹۰

۴باغ - کوچه سینما سپاهان
۵۳پیک کتابتحویل کتب متفاوت بدون هزینه در درب منزل۱۱-۳۶۲۸۲۹۱۰--------
۵۴نقشکتب دانشگاهی ندارد

۳۲۲۳۷۷۹۹

۰۹۱۳۱۱۵۱۳۹۶

خ ۴باغ پایین
۵۵ایرانیانمتفاوت۳۲۲۲۲۸۰۷میدان انقلاب-ابتدای ۴باغ-ابتدای خ سید علی خان
۵۶پیامفقط کتب پیام نور

۳۲۶۵۴۸۶۶

۳۳۵۲۰۳۰۰

خ کهندژ-جنب دانشگاه پیام نور
۵۷گلدشتفقط کتب پیام نور۳۳۶۵۱۵۱۴خ کهندژ-جنب دانشگاه پیام نور
۵۸بزرگمهرمتفاوت - کمتر دانشجویی۳۲۲۹۵۵۰۶فلکه احمد آباد - ابتدای بزرگمهر
۵۹میلادمتفاوت - کمتر دانشجویی۳۲۲۵۹۵۵۲فلکه احمد آباد - ابتدای بزرگمهر
۶۰روزمتفاوت ولی بیشتر کتب پیام نور

۳۶۶۷۴۵۹۶

۳۶۶۷۱۸۶۸

۳۶۶۷۳۸۰۰

شماره ارائه شده توسط مراجعین وبلاگ:

۳۶۶۷۳۴۰۰

سی و سه پل - ابتدای ۴باغ بالا - مقابل مجتمع تجاری کوثر - مجتمع باران - طبقه همکف
۶۱کتابفروشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهانبیشتر پزشکی۳۶۶۸۳۴۰۵احتمالا در دانشگاه اصفهان
۶۲مرکز کتاب دانشگاه صنعتی اصفهانکتب دانشگاهی(کتاب علوم انسانی کم داره)۳۳۹۱۲۵۰۹دانشگاه صنعتی اصفهان
۶۳علم گستر سپاهاننمیدانم۳۲۲۱۹۹۷۹خیابان آمادگاه - کوچه فتح آباد
۶۴گفتمان اندیشهنمیدانم۳۳۳۷۵۹۱۷دروازه تهران - ابتدای کاشانی
۶۵سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهانتقریبا غیر دانشگاهی۳۲۲۳۹۴۶۶-----------------
۶۶کتابسرای فردوسیعلوم انسانی۳۲۲۰۷۶۸۴جنب خ آمادگاه - طبقه دوم مجتمع تجاری ۴ باغ

۶۷

کتاب فرهنگیان

متفاوت

32211339

32237363

بخش کودک و نوجوان:

32203866

خیابان باغ گلدسته - روبروی درب شرقی بازار هنر
۶۸    
کتابفروشی های زیر توسط مراجعه کنندگان به سایت معرفی شده است - لطفا در صورت تغییر تلفن یا اشتباه بودن ، در قسمت نظرات ، اطلاع دهید - ممنون

۶۹

جهاد دانشگاهی صنعتیدانشگاهی - مهندسی

۳۳۹۱۲۵۴۱

۳۳۹۱۲۵۹۴

دانشگاه صنعتی اصفهان
۷۰دفتر پخش کتاب معارفکتب عمومی دانشگاهی

۳۴۴۸۰۰۲۴

۰۹۱۳۱۲۶۷۴۳۲

اتوبان چمران - خ شاهد - جنب بن بست شهیدان پیرجمالی - پلاک ۱۱۴
۸۰عرفاناعلام نشده۳۲۲۶۱۸۹۵ 
۸۱سورهاعلام نشده۵-۳۲۲۳۰۰۳۴ 
۸۲همشهریاعلام نشده۳۴۴۷۴۴۰۰ 
۸۳سمانهاعلام نشده۳۶۶۴۹۵۲۷ 
۸۴پردیساعلام نشده۳۲۲۱۸۴۴۴ 
۸۵پارس دانشجواعلام نشده۳۲۲۶۶۹۸۵ 
۸۶رفاهاعلام نشده۳۲۲۰۴۶۲۸ 
۸۷خطیباعلام نشده۳۲۲۴۷۴۶۳ 
۸۸انتشارات بهتاپژوهش

کتب دانشگاهی (کشاورزی و فنی مهندسی و مدیریت) و عمومی

۳۲۶۶۵۲۹۵

 

اصفهان ، انتهای هشت بهشت شرقی،طبقه فوقانی رستوران نایدا ، نشر بهتاپژوهش

آدرس سایت

http://www.behtanashr.ir

۸۹

تعویض یا خرید کتابهای دست دوم  

در بسیاری نقاط شهر وجود دارد از جمله :

- جمعه بازار کتاب واقع در پارکینگ طالقانی (دروازه دولت-خیابان طالقانی-پارکینگ طالقانی) - فقط صبح های جمعه مراجعه کنید

- برخی کتابفروشیهای موجود در پاسآژ شکری (خیابان ۴باغ عباسی - نزدیک خیابان شیخ بهایی-پاساژ شکری)

- برخی کتابفروشیهای موجود در مجتمع تجاری ۴باغ(خیابان ۴باغ عباسی - ابتدای خیابان آمادگاه - مجتمع تجاری ۴ باغ)

۹۰

قدس

کتاب - لوازم التحریر و درخواست وتهیه کتاب به صورت جمعی

36247138

09131145975

سه راه حکیم نظامی-جنب بانک صادرات

وب سایت:

http://www.ghodstahrir.ir

۹۱

پارسا

متفاوت

۳۷۷۸۵۶۳۱

ابتدای خیابان حسین آباد
۹۲انتشارات جنگل(آمادگاه)زبان خارجی32232531خیابان آمادگاه مجتمع عباسی
۹۳پیام جیدانشگاهی و بیشتر کتب پیام نور35227060
09136037258
خیابان جی-روبروی ترمینال جی - مجتمع سپیده - طبقه اول
۹۴دانشجودانشگاهی-فنی-پیام نور32225791
09132669236
09358044233
خیابان 4باغ عباسی - روبروی بازار هنر - پاساژ شکری
۹۵معراجدانشگاهی - پیام نور34474400
34472904
میدان قدس(طوقچی) - طبقه زیرین پاساژ هاتف
۹۶زبان سرا 36673171خ چهارباغ بالا - مجتمع پارک - طبقه اول بازار ارکیده - شماره 460
۹۷کتابفروشی سنگینکتاب های کنکوری و انواع کتاب های درسی دوره دبیرستان برای اونایی که پشت کنکوری هستند و کتاب هاشون عوض شده و کتب درسی از هفتم تا پیشدانشگاهی32258503میدان احمدآباد ابتدای خیابان احمد آباد
۹۸کلبه کتاباعلام نشده

09138929968

34358602

خیابان جابر انصاری- خیابان ابونعیم جنوبی- بین میدان
اول و دوم جنب سوپر ساغر

نا گفته نماند بسیاری از دانشجویان اقدام به خرید کتابهای خود با قیمت بسیار مناسب در جمعه بازار اصفهان(مکانی برای خرید و فروش کتاب واقع در ابتدای خیابان طالقانی)می کنند.

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!